Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020
03/12/2020 04:10:08

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

2. Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

3. Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Hiệu lực từ ngày 05/12/2020

4. Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Hiệu lực từ ngày 05/12/2020

5. Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Hiệu lực từ ngày 10/12/2020

6. Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Hiệu lực từ ngày 10/12/2020

7. Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 10/12/2020

8. Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hiệu lực từ ngày 20/12/2020

9. Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hiệu lực từ ngày 20/12/2020

10. Nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Hiệu lực từ ngày 25/12/2020

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025

Hiệu lực từ ngày 31/12/2020

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 4/2020/TT-BNV 13/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

2. Thông tư 85/2020/TT-BTC 01/10/2020 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

3. Thông tư 24/2020/TT-BGTVT 13/10/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

4. Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

5. Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL 15/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

6. Thông tư 27/2020/TT-BCT 30/09/2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

7. Thông tư 16/2020/TT-BYT 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền

Hiệu lực từ ngày 12/12/2020

8. Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Hiệu lực từ ngày 12/12/2020

9. Thông tư 29/2020/TT-BTTTT 28/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Hiệu lực từ ngày 12/12/2020

10. Thông tư 30/2020/TT-BTTTT 28/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Hiệu lực từ ngày 12/12/2020

11. Thông tư 01/2020/TT-VPCP 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

12.Thông tư 26/2020/TT-BGTVT 16/10/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

13. Thông tư 32/2020/TT-BTTTT 04/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

14. Thông tư 33/2020/TT-BTTTT 04/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

15. Thông tư 27/2020/TT-BGTVT 29/10/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

16. Thông tư 28/2020/TT-BGTVT 29/10/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

17. Thông tư 13/2020/TT-BTNMT 30/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

18. Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT 27/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

19. Thông tư 05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Hiệu lực từ ngày 15/12/2020

20. Thông tư 29/2020/TT-BGTVT 30/10/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hiệu lực từ ngày 16/12/2020

21.Thông tư 11/2020/TT-NHNN 02/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Hiệu lực từ ngày 17/12/2020

22. Thông tư 26/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Hiệu lực từ ngày 18/12/2020

23.Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Hiệu lực từ ngày 19/12/2020

24. Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

Hiệu lực từ ngày 19/12/2020

25. Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Hiệu lực từ ngày 19/12/2020

26. Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Hiệu lực từ ngày 19/12/2020

27. Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL 10/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu

Hiệu lực từ ngày 25/12/2020

28. Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Hiệu lực từ ngày 25/12/2020

29. Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thuỷ sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác

Hiệu lực từ ngày 25/12/2020

30. Thông tư 90/2020/TT-BTC 11/11/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Hiệu lực từ ngày 26/12/2020

31. Thông tư 89/2020/TT-BTC 11/11/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và Thông tư 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC

Hiệu lực từ ngày 26/12/2020

32. Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Hiệu lực từ ngày 28/12/2020

33. Thông tư 13/2020/TT-NHNN 13/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 28/12/2020

34. Thông tư 36/2020/TT-BTTTT 13/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Hiệu lực từ ngày 28/12/2020

35. Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN 19/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 03/12/2020

36. Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP 24/09/2020 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

37. Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC 14/10/2020 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thứ tiêm thuốc độc

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH

1. Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/12/2020

Các tin mới hơn
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.(20/01/2021)
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(20/01/2021)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên(14/01/2021)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo (14/01/2021)
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư(14/01/2021)
Các tin cũ hơn
Tìm hiểu Bộ luật lao động 2019 (Phần 2)(19/11/2020)
Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam(06/11/2020)
Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” (04/11/2020)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 11 năm 2020(04/11/2020)
Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động và chính sách cho người lao động tại Hải Dương(30/10/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín