Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022
12/01/2022 03:30:29

I. văn bẢN CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, số 01/2021/QH15.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

2. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội, số 69/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

3. Luật Biên phòng Việt Nam của Quốc hội, số 66/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 67/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

5. Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 72/2020/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

6. Luật Phòng, chống ma túy của Quốc hội, số 73/2021/QH14.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

7. Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

8. Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

9. Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 13/11/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

10. Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự.

Hiệu lực từ ngày 14/01/2022.

Ii. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

2. Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

3. Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

4. Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

5. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

6. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

7. Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

8. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

9. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

10. Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Hiệu lực từ ngày 02/01/2022

11. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Hiệu lực từ ngày 20/01/2022

12. Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 21/01/2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

2. Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Hiệu lực từ ngày 28/01/2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

2. Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN ngày 01/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

3. Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

4. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

5. Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

6. Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế về việc quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

7. Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

8. Thông tư số 17/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

9. Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

10. Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 21/06/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia".

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

11. Thông tư số 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

12. Thông tư số 46/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

13. Thông tư số 49/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

14. Thông tư số 50/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

15. Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

16. Thông tư số 47/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

17. Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 06/04/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

18. Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

19. Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025".

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

20. Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

21. Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

22. Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

23. Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

24. Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

25. Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

26. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

27. Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

28. Thông tư số 97/2021/TT-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

29. Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

30. Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Hiệu lực từ ngày 02/01/2022

31. Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Hiệu lực từ ngày 02/01/2022

32. Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Hiệu lực từ ngày 02/01/2022

33. Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

Hiệu lực từ ngày 05/01/2022

34. Thông tư số 153/2021/TT-BQP ngày 23/11/2021 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

Hiệu lực từ ngày 06/01/2022

35. Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hiệu lực từ ngày 07/01/2022

36. Thông tư số 18/2021/TT-NHNN ngày 18/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 07/01/2022

37. Thông tư số 19/2021/TT-NHNN ngày 24/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Hiệu lực từ ngày 08/01/2022

38. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Hiệu lực từ ngày 10/01/2022

39. Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệu lực từ ngày 10/01/2022

40. Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng.

Hiệu lực từ ngày 10/01/2022

41. Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Xóa mù chữ.

Hiệu lực từ ngày 11/01/2022

42. Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Hiệu lực từ ngày 12/01/2022

43. Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

44. Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

45. Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

46. Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

47. Thông tư số 26/2021/TT-BGTVT ngày 29/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

48. Thông tư số 24/2021/TT-BGTVT ngày 22/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

49. Thông tư số 25/2021/TT-BGTVT ngày 29/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

50. Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

51. Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2022

52. Thông tư số 18/2021/TT-BCT ngày 19/11/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2019/TT-BCT ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Hiệu lực từ ngày 19/01/2022

53. Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử.

Hiệu lực từ ngày 20/01/2022

54. Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Hiệu lực từ ngày 20/01/2022

55. Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, liên tịch ban hành.

Hiệu lực từ ngày 20/01/2022

56. Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Hiệu lực từ ngày 20/01/2022

57. Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hiệu lực từ ngày 20/01/2022

58. Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiệu lực từ ngày 21/01/2022

59. Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ Công an về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Hiệu lực từ ngày 22/01/2022

60. Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Hiệu lực từ ngày 24/01/2022

61. Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Hiệu lực từ ngày 25/01/2022

62. Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Hiệu lực từ ngày 25/01/2022

63. Thông tư số 110/2021/TT-BTC ngày 10/12/2021 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 26/01/2022

64.Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

65. Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA UBND TỈNH

1. Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

2. Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thườngxuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Các tin mới hơn
Hội nghị của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp lấy ý kiến vào dự thảo Luật đất đai(01/03/2023)
Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(23/02/2023)
Triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023(17/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023(14/02/2023)
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(14/02/2023)
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(04/01/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021(13/12/2021)
Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(13/12/2021)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2021(25/11/2021)
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng(04/11/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín