Tin tức, sự kiện
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020
15/07/2020 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, chiều ngày 14/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Giáp, Giám đốc Sở Tư pháp (chủ trì hội nghị); đồng chí Lê Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và phóng viên một số báo, đài trên địa bàn tỉnh dự đưa tin.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các mặt công tác tư pháp đã được Sở Tư pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Công tác xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ động xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Quy định về tiêu chí xét thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2021.

 Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có chuyển biến tích cực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được rà soát, hệ thống hóa và phổ biến đến các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức. Hoạt động PBGDPL có sự đổi mới, tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua và các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được chú trọng trong việc đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là hướng dẫn các ngành, địa phương xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; các vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước được Sở Tư pháp phối hợp với các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết có chất lượng theo chức năng theo dõi thi hành pháp luật. Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch và chứng thực đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng. Tổ chức, bộ máy của Sở Tư pháp được củng cố, kiện toàn. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu và có những hoạt động nổi bật.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Vẫn còn có văn bản quy phạm pháp luật ban hành 6 tháng cuối năm 2019 chưa phù hợp với quy định của pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra chưa được xử lý kịp thời. Chất lượng tham gia, thẩm định một số văn bản quy phạm pháp luật còn mức độ. Việc kiểm soát công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa chặt chẽ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa phát huy hiệu quả cao, công tác xử lý vi phạm hành chính ở một số địa phương, đơn vị còn xảy ra sai sót; kết quả thực hiện một số nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa rõ nét. Còn có tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản chưa nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Công tác hành chính tư pháp có việc thực hiện chưa kịp thời. Còn thủ tục hành chính giải quyết quá hạn so với quy định. Một số nhiệm vụ chuyên môn ở cấp huyện, cấp xã thực hiện còn chậm. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị còn thiếu thông tin, số liệu, chậm so với thời gian quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp phải thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch quyết liệt phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp. Khối lượng công việc cần giải quyết liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, bổ trợ tư pháp lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp; trong khi đội ngũ công chức thực hiện công tác này còn hạn chế về số lượng, thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ cơ sở trong hoạt động chuyên môn chưa đồng đều, đặc biệt là cán bộ công an xã trước đây chuyển sang làm tư pháp theo chủ trương chính quy lực lượng công an xã. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác các lĩnh vực công tác tư pháp còn có những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Trong ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa tương thích giữa phần mềm của Bộ và địa phương; việc điều chỉnh, cập nhật thông tin, dung lượng tích hợp của một số phần mềm còn chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra giám sát việc thực hiện của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị còn chậm trễ, thiếu quyết liệt, cách thức triển khai chưa khoa học và thiếu sự phối hợp trong việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham gia trao đổi thông tin, ý kiến, phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở và đại diện các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở và đại diện Hội Công chứng viên tỉnh đã có những giải đáp, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020, toàn ngành tư pháp Hải Dương tập trung thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác tư pháp năm 2020, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp cho UBND cấp huyện, cấp xã. Thực hiện công tác thanh kiểm tra theo hướng tập trung, nhanh chóng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản QPPL Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tiếp cận thông tin. Tổ chức thực hiện hiệu quả "Ngày pháp luật" năm 2019 ở các ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các phòng Tư pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản QPPL về quốc tịch, chứng thực, kết nối vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các ngành, địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu thời gian tiếp theo, các Phòng Tư pháp, các phòng, đơn vị thuộc Sở cần tập trung hoàn thành tốt hơn nữa các chương trình, kế hoạch đã đề ra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Các tin mới hơn
UBND tỉnh Hải Dương họp thường kỳ tháng 01 năm 2021(22/01/2021)
Hình ảnh đồ họa về Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng(22/01/2021)
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021(09/01/2021)
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(26/12/2020)
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021(26/12/2020)
Các tin cũ hơn
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương(09/07/2020)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 7 năm 2020(07/07/2020)
Sở Tư pháp chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 06 năm 2020(03/06/2020)
Quốc hội nghe, thảo luận về 2 dự án Luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo(22/05/2020)
Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025(12/05/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín