Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023
14/02/2023 08:54:36

i. VĂN BẢN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1. Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

II. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 103/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

2. Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

3. Nghị định 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

4. Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Hiệu lực từ ngày 22/02/2023

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

2. Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

3. Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

4. Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

5. Thông tư 17/2022/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

6. Thông tư 16/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

7. Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

8. Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

9. Thông tư 30/2022/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông Vận tải

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

10. Thông tư 23/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

11. Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

12. Thông tư 32/2022/TT-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

13. Thông tư 73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

14. Thông tư 15/2022/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục tại Thông tư 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

15. Thông tư 33/2022/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

16. Thông tư 04/2022/TT-UBDT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hiệu lực từ ngày 04/02/2023

17. Thông tư 34/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiệu lực từ ngày 04/02/2023

18. Thông tư 33/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

Hiệu lực từ ngày 04/02/2023

19. Thông tư 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

Hiệu lực từ ngày 05/02/2023

20. Thông tư 76/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Hiệu lực từ ngày 06/02/2023

21. Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Hiệu lực từ ngày 06/02/2023

22. Thông tư 19/2022/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý

Hiệu lực từ ngày 06/02/2023

23. Thông tư 20/2022/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất

Hiệu lực từ ngày 06/02/2023

24. Thông tư 21/2022/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương

Hiệu lực từ ngày 06/02/2023

25. Thông tư 18/2022/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 09/02/2023

26. Thông tư 78/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2023

Hiệu lực từ ngày 09/02/2023

27. Thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Hiệu lực từ ngày 10/02/2023

28. Thông tư 35/2022/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Hiệu lực từ ngày 10/02/2023

29. Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

Hiệu lực từ ngày 12/02/2023

30. Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Hiệu lực từ ngày 12/02/2023

31. Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hiệu lực từ ngày 13/02/2023

32. Thông tư 104/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 137/2021/TT-BQP ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 13/02/2023

33. Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 14/02/2023

34. Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm

Hiệu lực từ ngày 14/02/2023

35. Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiệu lực từ ngày 14/02/2023

36. Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

37. Thông tư 24/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

38. Thông tư 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

39. Thông tư 25/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

40. Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

41. Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

42. Thông tư 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

43. Thông tư 25/2022/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

44. Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

45. Thông tư 67/2022/TT-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

46. Thông tư 23/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

47. Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

48. Thông tư 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

49. Thông tư 17/2022/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

50. Thông tư 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

51. Thông tư 82/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

52. Thông tư 05/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

53. Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

54. Thông tư 19/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

55. Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

56. Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

57. Thông tư 31/2022/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

58. Thông tư 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Hiệu lực từ ngày 15/02/2023

59. Thông tư 42/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Hiệu lực từ ngày 16/02/2023

60. Thông tư 105/2022/TT-BQP ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 16/02/2023

61. Thông tư 39/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

Hiệu lực từ ngày 16/02/2023

62. Thông tư 80/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Hiệu lực từ ngày 16/02/2023

63. Thông tư 16/2022/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

Hiệu lực từ ngày 18/02/2023

64. Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

65. Thông tư 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

66. Thông tư 01/2023/TT-BTC ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

67. Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22 tahngs 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

68. Thông tư 02/2023/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

69. Thông tư 41/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

70. Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

71. Thông tư 19/2022/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 20/02/2023

72. Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 và Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 21/02/2023

73. Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Hiệu lực từ ngày 22/02/2023

74. Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hiệu lực từ ngày 26/02/2023

75. Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn

Hiệu lực từ ngày 28/02/2023

76. Thông tư 21/2022/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

Hiệu lực từ ngày 28/02/2023

77. Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Hiệu lực từ ngày 28/02/2023

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

2. Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

3. Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

4. Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/02/2023

Các tin mới hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh (17/04/2024)
Tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước (17/04/2024)
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.(17/04/2024)
Quy định về thừa kế trong doanh nghiệp(11/04/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/03/2024)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2023(14/02/2023)
Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH