Hành chính tư pháp
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
02/11/2020 12:00:00

Ngày 26/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2168/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định để xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm 4 nhóm nhiệm vụ với các mốc thời gian thực hiện cụ thể, bao gồm:

- Xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, trong đó bao gồm việc xây dựng phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, 4 phù hợp với quy định tại Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

 - Triển khai xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, gồm các nhiệm vụ: Đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tổ chức thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt; Nghiên cứu giải pháp tổng thể kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương; xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy; chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của địa phương đã triển khai trước khi sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc...

- Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

 Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc ban hành, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn. Theo kế hoạch, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Ban hành, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn;

- Quyết định về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai việc đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin của địa phương.

Các tin mới hơn
Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016(18/01/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ(18/12/2020)
Các tin cũ hơn
Ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam(13/10/2020)
Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(17/08/2020)
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín