Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022
23/08/2022 10:17:26

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

2. Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Hiệu lực từ ngày 08/08//2022

3. Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

4. Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

5. Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hiệu lực từ ngày 25/08//2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định 16/2022/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.

Hiệu lực từ ngày 25/08//2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 06 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

2. Thông tư 09/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

3. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

4. Thông tư 32/2022/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

5. Thông tư 34/2022/TT-BTC ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

6. Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

7. Thông tư 04/2022/TT-NHNN ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

8. Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh.

Hiệu lực từ ngày 04/08//2022

9. Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

Hiệu lực từ ngày 05/08//2022

10. Thông tư 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Hiệu lực từ ngày 08/08//2022

11. Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Hiệu lực từ ngày 08/08//2022

12. Thông tư 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 08/08//2022

13. Thông tư 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 06 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Hiệu lực từ ngày 12/08//2022

14. Thông tư 05/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hiệu lực từ ngày 14/08//2022

15. Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hiệu lực từ ngày 14/08//2022

16. Thông tư 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

17. Thông tư 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

18. Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

19. Thông tư 08/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

20. Thông tư 07/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

21. Thông tư 40/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

22. Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

23. Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

24. Thông tư 04/2022/TT-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

25. Thông tư 03/2022/TT-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

26. Thông tư 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

27. Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 09 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

28. Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

29. Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

30. Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29 tháng 06 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

31. Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

32. Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

33. Thông tư 07/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2019/TT-NHNN ngày 03/7/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

34. Thông tư 06/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 15/08//2022

35. Thông tư 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Hiệu lực từ ngày 19/08//2022

36. Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Hiệu lực từ ngày 25/08//2022

37. Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Hiệu lực từ ngày 25/08//2022

38. Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Hiệu lực từ ngày 25/08//2022

39. Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Hiệu lực từ ngày 01/08//2022

40. Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.

Hiệu lực từ ngày 27/08//2022.

------

Các tin mới hơn
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(13/10/2022)
Các tin cũ hơn
Kết thúc đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Hoà giải ở cơ sở năm 2022(08/07/2022)
Danh mục văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022(08/07/2022)
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/07/2022)
Thông báo:Kết quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022(23/06/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022(21/06/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín