Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022
21/06/2022 04:36:53

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Hiệu lực từ ngày 01/6/2022

2. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/6/2022

3. Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

Hiệu lực từ ngày 01/6/2022

4. Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/6/2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Hiệu lực từ ngày 24/6/2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 3/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 03 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Hiệu lực từ ngày 01/06/2022

2. Thông tư số 19/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 3 năm 2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Hiệu lực từ ngày 01/06/2022

3. Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/06/2022

4. Thông tư số 13/2021/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm

Hiệu lực từ ngày 01/06/2022

5. Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Hiệu lực từ ngày 01/06/2022

6. Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

Hiệu lực từ ngày 01/06/2022

7. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Hiệu lực từ ngày 10/06/2022

8. Thông tư số 35/2022/TT-BQP ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 116/2015/TT-BQP ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Hiệu lực từ ngày 10/06/2022

9. Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Hiệu lực từ ngày 15/06/2022

10. Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hiệu lực từ ngày 15/06/2022

11. Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Hiệu lực từ ngày 15/06/2022

12. Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hiệu lực từ ngày 20/06/2022

13. Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02 tháng 05 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiệu lực từ ngày 20/06/2022

14. Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

Hiệu lực từ ngày 20/06/2022

15. Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

Hiệu lực từ ngày 24/06/2022

16. Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiệu lực từ ngày 25/06//2022

17. Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 05 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Hiệu lực từ ngày 26/06/2022

18. Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy"

Hiệu lực từ ngày 28/06/2022.

Các tin mới hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022(20/05/2022)
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Hoà giải viên ở cơ sở năm 2022(20/05/2022)
Trên 15.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022(20/05/2022)
Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022(14/05/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín