Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Hành chính tư pháp
Triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp “quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký
10/03/2022 02:03:23

Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022. Để thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý.

2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch thực hiện có hiệu quả các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP trong đó lưu ý:

- Cán bộ làm công tác hộ tịch có trách nhiệm cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (Phần mềm) theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong Phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch. Kể từ thời điểm lưu chính thức, việc điều chỉnh, sửa chữa, hủy bỏ mọi thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử trên Phần mềm phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 12 của Thông tư 01/2022/TT-BTP.

- Theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương, hiện cấp huyện và cấp xã có 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: thủ tục thủ tục cấp trích lục sao hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh. Sở Tư pháp sẽ chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Trường hợp chưa đủ điều kiện để triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến thì việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch được thực hiện theo quy định pháp luật hộ tịch hiện hành.

Việc đăng ký hộ tịch trực tiếp (tại cơ quan đăng ký hộ tịch) hay đăng ký trực tuyến là quyền lựa chọn của người dân. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết.

- Mặc dù Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022, nhưng do hiện nay tỉnh Hải Dương cũng như các địa phương khác trên toàn quốc chưa thực hiện xong việc số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa vận hành thống nhất, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, nên việc thực hiện cấp các giấy tờ hộ tịch điện tử hiện vẫn đang trong quá trình triển khai, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện.

Tuy nhiên, đối với các việc hộ tịch không yêu cầu phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, nếu người yêu cầu không cung cấp được bản sao điện tử, bản điện tử giấy tờ hộ tịch, thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP, cấp giấy tờ hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp, thực hiện ký số theo quy định của Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trả kết quả đăng ký hộ tịch là bản có chữ ký số nếu người yêu cầu muốn nhận kết quả là bản điện tử giấy tờ hộ tịch.


CV 95 BTP Trien khai TT01CV so 336 STP trien khai thuc hien thong tu so 01.
Các tin mới hơn
Một số quy định của pháp luật về chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được sử dụng ở Việt Nam. (30/11/2022)
Hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực đối với Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung(30/11/2022)
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHỨNG THỰC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI, GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI(30/11/2022)
Triên khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (27/10/2022)
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH(11/08/2022)
Các tin cũ hơn
Những trường hợp được xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân(04/03/2022)
Hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế(04/03/2022)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến(14/02/2022)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam(10/02/2022)
Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ Đăng ký khai sinh trên phần mềm Một cửa điện tử kết nối đồng bộ với phần mềm Quản lý Hộ Tịch của bộ Tư Pháp(10/02/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín