Hành chính tư pháp
Tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
01/07/2021 04:14:22

Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2015. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hải Dương được thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả cao.

1. Về việc quán triệt, hướng dẫn triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành

Để triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị đinh số 23/2015/NĐ-CP cho trên 300 cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; 12/12 huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hoặc lồng ghép việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị đinh tùy vào tình hình cụ thể của địa phương. Việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện với nhiều hình thức như:

+ Đăng tải Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, lập chuyên trang, chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp để tuyên truyền, phố biến các quy định pháp luật mới về chứng thực;

+ Biên soạn hàng ngàn tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ chứng thực;

+ Phát hành 03 Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật số chuyên đề về công tác chứng thực (1150 cuốn/số);

+ Hàng năm, trang bị nhiều đầu sách pháp luật về công tác chứng thực cho 265 tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Do làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về chứng thực, nhận thức cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác chứng thực được nâng lên. Các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo toàn diện việc thực hiện công tác chứng thức, công tác chứng thực hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu chứng thực của tổ chức, công dân tại địa phương trong tình hình mới.

2. Về việc sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong việc cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ để giải quyết các việc về chứng thực tại địa phương.

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên phạm vi toàn tỉnh, có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã và công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng; Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về chứng thực trong địa phương có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại UBND cấp xã trên địa bàn. Trong thời gian qua, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thường xuyên cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với các việc chứng thực tại địa phương.

3. Đánh giá về năng lực của công chức làm công tác chứng thực ở địa phương; việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho công chức làm công tác chứng thực.

- Về chất lượng đội ngũ làm công tác chứng thực: Tống số công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh hiện nay là 247 người, trong đó 146 người có trình độ đại học Luật, 48 người có trình độ trung cấp luật trở lên, 53 người có trình độ đại học, trung cấp khác. Đội ngũ công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh hiện nay, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Việc tổ chức tập huấn năng lực của công chức làm công tác chứng thực

Trong 06 năm qua, Sở Tư pháp luôn quan tâm chỉ đạo việc bồi dưỡng, tập huấn  nhằm năng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác chứng thực, cụ thể như sau:

Đối với cấp tỉnh: Sở Tư pháp đã tổ chức 06 lớp tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho trên 1.800 lượt người; tổ chức 24 lớp tập huấn kỹ năng cập nhật, quản lý, sử dụng Phần mềm quản lý công chứng, chứng thực cho gần 500 lượt người. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực cho cơ sở khi có yêu cầu nhằm giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế khi giải quyết các việc chứng thực.

Đối với cấp huyện, các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh chủ động tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về chứng thực; tập huấn công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở cho các cán bộ thuộc các phòng, ban của huyện, các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn và lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn.

4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chứng thực

Để tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động chứng thực đồng thời đảm bảo an toàn pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch, năm 2015 Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh nâng cấp Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng kết nối với hoạt động chứng thực, có cung cấp thông tin ngăn chặn thành Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. Sau khi Phần mềm hoàn thành, Sở Tư pháp đã tiến hành cài đặt và bàn giao miễn phí đến từng đơn vị cấp xã (265 xã, phường, thị trấn). Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 ban hành kèm theo Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

5. Việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết các việc về chứng thực (nếu có).

Đề tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động chứng thực, hàng năm Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện cũng thường xuyên kiểm tra công tác chứng thực của UBND cấp xã tại địa phương.

Trung bình hàng năm, Sở Tư pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 4 đơn vị cấp huyện, 10 đơn vị cấp xã, 10 tổ chức hành nghề công chứng; UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra công tác chứng thực tại 80 – 90 đơn vị cấp xã. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, những sai sót, khó khăn, vướng mắc trong công tác chứng thực đã kịp thời hướng dẫn, xử lý, khắc phục và rút kinh nghiệm để đưa công tác chứng thực vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương không có trường hợp nào yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến việc chứng thực./.

Bao cao so 648 TK 6 nam ND 
Các tin mới hơn
Hướng dẫn đóng dấu giáp lai khi chứng thực văn bản điện tử(28/07/2021)
Hướng dẫn về cải chính hộ tịch cho người đã chết(28/07/2021)
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam(16/07/2021)
Các tin cũ hơn
Tạm dừng cấp số định danh cá nhân từ ngày 03/7/2021 đến hết ngày 06/7/2021(01/07/2021)
Kết quả 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương(30/06/2021)
CÔNG VĂN GỬI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KHAI TỬ(17/06/2021)
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM (CỦA SINGAPORE), XÁC NHẬN VĂN BẢN THỎA THUẬN LỰA CHỌN QUỐC TỊCH ANH(17/06/2021)
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế(17/06/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín