Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 02 năm 2022
09/02/2022 10:49:31

i. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 12/02/2022

2. Nghị định 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

3. Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

4. Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

5. Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

6. Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

7. Nghị định 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

2. Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

3. Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Hiệu lực từ ngày 21/02/2022

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

2. Thông tư số 30/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

3. Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

4. Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

5. Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

6. Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

7. Thông tư số 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

8. Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

9. Thông tư số 15/2021/TT-BVHTTDL ngày 14/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

10. Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

11. Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

12. Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

13. Thông tư số 14/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

14. Thông tư số 166/2021/TT-BQP ngày 16/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

15. Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

16. Thông tư số 25/2021/TT-BYT ngày 13/12/2021 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

17. Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

18. Thông tư số 21/2021/TT-BTNMT ngày 29/11/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

19. Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 42/2019/TT- BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

20. Thông tư số 109/2021/TT-BTC ngày 09/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

21. Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Hiệu lực từ ngày 02/02/2022

22. Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Hiệu lực từ ngày 02/02/2022

23. Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Hiệu lực từ ngày 02/02/2022

24. Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

Hiệu lực từ ngày 02/02/2022

25. Thông tư số 28/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Hiệu lực từ ngày 02/02/2022

26. Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 02/02/2022

27. Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 03/02/2022

28. Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Hiệu lực từ ngày 05/02/2022

29. Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

Hiệu lực từ ngày 05/02/2022

30. Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Hiệu lực từ ngày 05/02/2022

31. Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động

Hiệu lực từ ngày 06/02/2022

32. Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 07/02/2022

33. Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Hiệu lực từ ngày 07/02/2022

34. Thông tư số 115/2021/TT-BTC ngày 21/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Hiệu lực từ ngày 07/02/2022

35. Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT ngày 24/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

Hiệu lực từ ngày 08/02/2022

36. Thông tư số 169/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 08/02/2022

37. Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Hiệu lực từ ngày 10/02/2022

38. Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực từ ngày 10/02/2022

39. Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Hiệu lực từ ngày 10/02/2022

40. Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Hiệu lực từ ngày 10/02/2022

41. Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Hiệu lực từ ngày 10/02/2022

42. Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 11/02/2022

43. Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

Hiệu lực từ ngày 11/02/2022

44. Thông tư số 21/2021/TT-NHNN ngày 28/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hiệu lực từ ngày 11/02/2022

45. Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 11/02/2022

46. Thông tư số 174/2021/TT-BQP ngày 27/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng

Hiệu lực từ ngày 12/02/2022

47. Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Hiệu lực từ ngày 12/02/2022

48. Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Hiệu lực từ ngày 13/02/2022

49. Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

50. Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

51. Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

52. Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

53. Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

54. Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

55. Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

56. Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

57. Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

Hiệu lực từ ngày 14/02/2022

58. Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

59. Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

60. Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

61. Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

62. Thông tư số 34/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

63. Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

64. Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

65. Thông tư số 26/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

66. Thông tư số 7/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

67. Thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

68. Thông tư số 22/2021/TT-NHNN ngày 29/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

69. Thông tư số 34/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

70. Thông tư số 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

71. Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT ngày 27/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

72. Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

73. Thông tư số 23/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

74. Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

75. Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

76. Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

77. Thông tư số 188/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

78. Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

79. Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

80. Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

81. Thông tư số 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

82. Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

83. Thông tư 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

84. Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

85. Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

86. Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

87. Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

88. Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

89. Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

90. Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

91. Thông tư 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

92. Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT ngày 16/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022

93. Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày 16/02/2022

94. Thông tư số 01/2022/TT-BQP ngày 03/01/2022 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý

Hiệu lực từ ngày 18/02/2022

95. Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Hiệu lực từ ngày 20/02/2022

96. Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Hiệu lực từ ngày 20/02/2022

97. Thông tư số 123/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC ngày 04/06/2021 của Bộ Tài chính

Hiệu lực từ ngày 20/02/2022

98. Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện

Hiệu lực từ ngày 25/02/2022

99. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện

Hiệu lực từ ngày 27/02/2022

100. Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định công tác kiếm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/02/2022

2. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Các tin mới hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(09/02/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(12/01/2022)
Hướng dẫn nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(04/01/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021(13/12/2021)
Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(13/12/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín