Tài liệu tuyên truyền PL
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/10/2019
18/10/2019 12:00:00

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiệu lực ngày 01/10/2019

2. Nghị định 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

3. Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Hiệu lực ngày 10/10/2019.

4. Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

5. Quyết định 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

6. Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Hiệu lực ngày 25/10/2019.

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG.

1. Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hang.

Hiệu lực ngày 06/10/2019.

2. Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.

Hiệu lực 31/10/2019.

3. Thông tư 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

4. Thông tư 28/2019/TT-BGTVT ngày 12/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

5. Thông tư 29/2019/TT-BGTVT ngày 12/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

6. Thông tư 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

7. Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

8. Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

Hiệu lực ngày 12/10/2019.

9. Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

Hiệu lực ngày 12/10/2019.

10. Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiệu lực ngày 24/10/2019.

11. Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

12. Thông tư 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật.

Hiệu lực ngày 16/10/2019.

13. Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Hiệu lực ngày 10/10/2019.

14. Thông tư 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

15. Thông tư 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

16. Thông tư 53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Hiệu lực ngày 05/10/2019.

17. Thông tư 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Hiệu lực ngày 10/10/2019.

18. Thông tư 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Hiệu lực ngày 10/10/2019.

19. Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

20. Thông tư 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

21. Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Hiệu lực ngày 16/10/2019.

22. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

23. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu lực ngày 21/10/2019.

24. Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

25. Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

26. Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Hiệu lực ngày 16/10/2019.

27. Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế về việc quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Hiệu lực ngày 16/10/2019.

31. Thông tư 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

28. Thông tư 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

29. Thông tư 15/2019/TT-BTNMT ngày 11/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại.

Hiệu lực ngày 28/10/2019.

30. Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

31. Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2019của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệu lực 25/10/2019.

32. Thông tư 11/2019/TT-NHNN ngày 02/8/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

33. Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệu lực ngày 05/10/2019.

34. Thông tư 14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

35. Thông tư 14/2019/TT-BCT ngày 14/8/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ".

Hiệu lực ngày 18/10/2019.

36. Thông tư 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Hiệu lực ngày 15/10/2019.

37. Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND - UBND TỈNH

1. Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

2. Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hang tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Hiệu lực ngày 01/10/2019.

Các tin mới hơn
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.(18/08/2020)
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020(06/08/2020)
Tìm hiểu quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam(06/08/2020)
Tìm hiểu một số quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(06/08/2020)
Mức phạt vi phạm hành chính về thương mại điện tử(17/07/2020)
Các tin cũ hơn
Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Hỏi - Đáp Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành(11/09/2019)
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/9/2019(11/09/2019)
Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương(11/09/2019)
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01.8.2019(14/08/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín