Tin tức, sự kiện
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Hải Dương dự kiến thành lập 42 điểm thi với 934 phòng thi.
20/05/2023 04:57:31

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Hải Dương.

          Kế hoạch gồm 13 nội dung chính sau: 

1. Công tác chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện Kỳ thi theo quy định của Quy chế thi; chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kỳ thi.

2. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung: Tuyên truyền tới toàn thể người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh mục đích của Kỳ thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp THPT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia Kỳ thi, học sinh và cha mẹ học sinh. Quá trình tuyên truyền đảm bảo truyền tải đầy đủ các thông tin về Kỳ thi để học sinh và cha mẹ học sinh nắm rõ, đồng thời không gây tâm lý nặng nề ảnh hưởng đến học sinh tham gia Kỳ thi.

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi kết thúc Kỳ thi.

3. Tập huấn Quy chế thi và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

a) Nội dung

- Tổ chức tập huấn Quy chế thi, các hướng dẫn về tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý thi cho tất cả cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác thi và cán bộ phụ trách phần mềm của các nhà trường có thí sinh dự thi. Chỉ đạo các nhà trường có thí sinh dự thi tổ chức tập huấn Quy chế, hướng dẫn thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Tập huấn Quy chế thi ít nhất 02 lần cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Kỳ thi. Tập huấn cho lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi.

- Tập huấn cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi.

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức tập huấn.

+ Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia công tác bảo vệ ở các khâu của Kỳ thi.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có thí sinh dự thi, các trường bố trí Điểm thi.

c) Thời gian thực hiện:

- Tập huấn Quy chế thi, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý thi: Đã hoàn thành trước ngày 22/4/2023.

- Tập huấn Quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi: Hoàn thành trước ngày 26/6/2023.

4. Đảm bảo các điều kiện tổ chức thi

a) Nội dung: Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các khâu tổ chức thi; chuẩn bị điểm thi dự phòng; đảm bảo kinh phí tổ chức thi; đảm bảo cấp điện ổn định. Cụ thể:

- Chuẩn bị giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, văn phòng phẩm; in phù hiệu cho cán bộ làm thi theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ số phòng thi, số phòng chờ (đối với thí sinh dự thi bài tổ hợp) căn cứ trên số lượng thí sinh đăng kí. Mỗi điểm thi bố trí 1-2 phòng thi dự phòng. Các phòng thi, phòng chờ và phòng dự phòng có đầy đủ bàn, ghế, hệ thống chiếu sáng, quạt mát.

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi ở tất cả các điểm thi, khu vực chấm thi và khu vực in sao đề thi.

- Đảm bảo kinh phí tổ chức thi; đảm bảo cấp điện ổn định cho Kỳ thi.

- Chuẩn bị lực lượng dự phòng trong: Bố trí 10% lực lượng cán bộ dự phòng làm công tác coi thi để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

b) Đơn vị thực hiện

- Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Chủ trì chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các nội dung công việc do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện gồm: in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi;

+ Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác đăng ký dự thi, coi thi; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điểm thi dự phòng và bố trí lực lượng cán bộ dự phòng.

+ Chỉ đạo các nhà trường đặt Điểm thi: chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác bảo quản đề thi, bài thi, coi thi.

- Công ty Điện lực Hải Dương: Chủ trì chỉ đạo, đảm bảo cấp điện ổn định cho Kỳ thi, đặc biệt tại các địa điểm: in sao, bảo quản đề thi, bài thi; các điểm thi; điểm chấm thi. Rà soát hệ thống điện của khu vực in sao đề thi, khu vực tổ chức coi thi tại điểm thi, khu vực chấm thi, làm phách; kiến nghị, đề xuất sửa chữa, bổ sung nếu cần thiết.

- Sở Tài chính: Chủ trì thẩm định kinh phí, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho Kỳ thi.

- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên.

c) Thời gian thực hiện: Trước, trong Kỳ thi.

5. Đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi

a) Nội dung: Đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi: công tác vận chuyển đề thi, bài thi; in sao đề thi; coi thi; làm phách; chấm thi, chấm phúc khảo bài thi; các vấn đề an ninh, an toàn khác liên quan đến Kỳ thi. Đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn phòng dịch và vệ sinh thực phẩm cho Kỳ thi.

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì:

+ Công an tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự cho Kỳ thi.

+ Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn phòng dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho Kỳ thi.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch xong trước ngày 26/5/2023. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lịch chung của Kỳ thi.

6. Công tác tổ chức thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

a) Nội dung: Các trường đặt Điểm thi chuẩn bị các điều kiện và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi tại các Điểm thi.

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế.

c) Thời gian thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch xong trước ngày 26/5/2023.

7. Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi

a) Nội dung: Ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo đúng Quy chế thi. Chủ tịch Hội đồng thi là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng là các Phó Giám đốc và lãnh đạo phòng có chức năng quản lý giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên cấp THPT và công tác thi tốt nghiệp THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các ủy viên là lãnh đạo một số phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng trường phổ thông. Hội đồng thi gồm 09 Ban: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm. Trưởng các Ban của Hội đồng thi do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thời gian thực hiện:

- Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên: Hoàn thành trước ngày 21/5/2023.

- Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi: Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi.

8. Thành lập các Điểm thi

a) Nội dung: Dự kiến thành lập 42 điểm thi với 934 phòng thi. Thực hiện đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 11/6/2023.

(Danh sách điểm thi theo Phụ lục 3 đính kèm).

9. Công tác in sao đề thi

a) Nội dung: Nhận đề thi gốc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức in sao đề thi theo chế độ cách ly, đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật.

Lực lượng tham gia in sao đề thi: 26 người (Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ in sao; Công an: 06 người tham gia bảo vệ).

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

- Đơn vị phối hợp:

+ Công an tỉnh tổ chức bảo vệ.

+ Điện lực Hải Dương đảm bảo cấp điện ổn định địa điểm in sao đề thi.

c) Thời gian, địa điểm thực hiện: Nhận đề gốc theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức in sao đề thi tại khu vực cách ly đảm bảo tuyệt đối an toàn; thời gian thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Công tác vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi

a) Nội dung: Vận chuyển đề thi từ khu vực in sao đề thi đến các Điểm thi; vận chuyển bài thi từ các Điểm thi về nơi bảo quản bài thi tập trung của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tuyệt đối an toàn.

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, các điểm thi.

c) Thời gian thực hiện: Vận chuyển đề thi ngày 27/6/2023; vận chuyển bài thi ngày 29/6/2023.

11. Công tác coi thi

a) Nội dung: Tổ chức coi thi tại 42 điểm thi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lực lượng tham gia dự kiến 3.478 người, gồm:

+ Cán bộ coi thi: 2.288 người (đảm bảo 02 cán bộ coi thi/phòng thi).

+ Cán bộ giám sát: 350 người (cán bộ giám sát là giáo viên THCS và

THPT làm nhiệm vụ giám sát phòng thi và giám sát tại các phòng chờ).

+ Lực lượng công an, bảo vệ, y tế phục vụ: 840 người.

b) Đơn vị thực hiện

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Điểm thi; huy động cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ: Trưởng Điểm thi, phó trưởng Điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, thanh tra (thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế), phục vụ, bảo vệ; tổ chức coi thi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thanh tra tỉnh cử cán bộ tham gia công tác thanh tra Kỳ thi.

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn các Điểm thi (công tác bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, vận chuyển bài thi).

- Sở Y tế đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng dịch, cử nhân viên y tế trực tại các Điểm thi.

- Điện lực Hải Dương đảm bảo cấp điện ổn định.

- Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc qua điện thoại, internet; theo dõi chặt chẽ tình hình thông tin về kỳ thi, nhất là các thông tin trên không gian mạng; phối hợp với Công an tỉnh kịp thời có biện pháp xử lý các thông tin sai lệch về Kỳ thi.

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải tin bài, thông tin tuyên truyền đầy đủ về Kỳ thi.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh khu vực ngoài Điểm thi.

- Công an tỉnh đảm bảo giao thông thông suốt; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan tại địa phương chỉ đạo, hỗ trợ các Điểm thi thực hiện tốt công tác coi thi theo quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, đúng Quy chế thi.

c) Thời gian, địa điểm thực hiện: Các ngày 27, 28 và 29/6/2023 tại các Điểm thi.

12. Làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo bài thi

a) Nội dung: Tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bài thi theo tiến độ Kỳ thi. Cán bộ chấm thi là các giáo viên các trường THPT trong tỉnh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi được tập huấn và đảm bảo các tiêu chuẩn chung đối với cán bộ tham gia Kỳ thi.

Dự kiến lực lượng tham gia: Dự kiến 280 người (Thư ký: 20 người; làm phách bài thi tự luận: 20 người; chấm thi tự luận: 150 người; chấm trắc nghiệm: 30 người; chấm phúc khảo: 30 người; thanh tra: 10 người; phục vụ, bảo vệ: 20 người).

b) Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo bài thi.

- Đơn vị phối hợp:

+ Công an tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn khu vực làm phách, chấm thi;

+ Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển phát dữ liệu chấm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điện lực Hải Dương đảm bảo cung cấp điện ổn định.

c) Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian chấm thi: Từ 03/7/2023 đến 15/7/2023.

- Địa điểm: Địa điểm làm phách và địa điểm chấm thi được bố trí tại nơi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và an ninh, an toàn.

- Phúc khảo bài thi: Hoàn thành trước ngày 05/8/2023.

13. Công bố kết quả và xét công nhận tốt nghiệp

a) Nội dung: Công bố kết quả thi theo lịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; chỉ đạo các đơn vị in giấy

chứng nhận tốt nghiệp theo quy định của Quy chế thi.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo

c) Thời gian thực hiện

- Công bố kết quả thi: Ngày 18/7/2023.

- Xét công nhận tốt nghiệp: Hoàn thành trước ngày 20/7/2023.

- Xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo: Hoàn thành trước ngày 12/8/2023.

14. Công tác thanh tra, kiểm tra

a) Nội dung: Tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức Kỳ thi bao gồm công tác chuẩn bị và công tác tổ chức thi.

b) Đơn vị thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh; huy động lực lượng, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi theo đúng quy định của Quy chế thi và hướng dẫn thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh tổ chức kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ và Quy chế thi.

- Thanh tra tỉnh cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi.

c) Thời gian thực hiện: Trong thời gian triển khai các khâu tổ chức Kỳ thi.

15. Lịch công tác của Kỳ thi: Theo lịch chung của Bộ giáo dục và đào tạo.

 
 
Các tin mới hơn
Bàn giao công tác phụ trách giữa Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Trần Tiến Dũng(10/06/2023)
Khai trương giao diện mới của Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương(09/06/2023)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Thảo luận chuyên đề “Kinh nghiệm thực tế trong việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản của bên thế chấp là Công ty cổ phần”(02/06/2023)
Các tin cũ hơn
Hải Dương đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI(19/05/2023)
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (11/05/2023)
Công đoàn Phòng Công chứng số 1 dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc(08/05/2023)
Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 của Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương(04/05/2023)
Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai(05/04/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín